employment-creole

APLIKASYON POU TRAVAY NAN FINFROCK

Travay Dezire

Kijan Ou Tande Pale De Nou?

Edikasyon, Eksperyans Travay ak Refewans

Edikasyon

Istwa ravay

Tanpri tache yon rezime OSWA ranpli Fòm Travay ki anba a
Lis Atansyon Anvan Siyen:

FINFROCK se yon anplwayè egal chans, FINFROCK pa fè diskriminasyon nan travay sou baz ras, koulè, relijyon, orijin nasyonal, estati sitwayen, orijin, laj, sèks (ki gen ladan trakas seksyèl), oryantasyon seksyèl, estati matrimonyal, oswa kondisyon fizik oswa mantal, estati milite, oswa ranplwayè san anpil onè nan sèvis milite.

FINFROCK se yon anplwayè ki pa otorize dlo ak tabak. Travay nan FINFROCK mande resevwa yon tès siksè pou dlo, alkòl, ak tabak, tankou tou yon tchèk fon siksè, ki gen ladan verifikasyon travay ou ak diplòm ou.

Mwen konprann ke ni ranpli aplikasyon sa a ni lòt pati nan konsiderasyon mwen pou travay la pa etabli okenn obligasyon pou FINFROCK anplwaye mwen. Si yo anplwaye mwen, mwen konprann ke FINFROCK oswa mwen menm ka mete fen nan travay la nan nenpòt ki moman epi pou nenpòt rezon, ak oswa san okenn kòz ak san enfòmasyon anvan. Mwen konprann ke pa gen okenn reprezantan nan FINFROCK ki gen otorite pou fè asirans ki kontrè a.

Mwen ateste avèk siyati mwen anba a ke mwen bay FINFROCK enfòmasyon veritab ak konplè sou aplikasyon sa a. Pa gen okenn enfòmasyon ki mande ki t’ap kache. Mwen otorize FINFROCK kontakte refewans yo pou tchèk refewans travay. Si genyen enfòmasyon mwen bay ki pa veritab, oswa si mwen kache enfòmasyon enpòtan, mwen konprann ke sa pral kòz pou refize anplwayman oswa mete deyò imedyatman.

Siyati